Все об исламе

Понедельник, 25.05.2020, 09:52

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Блог | Регистрация | Вход

Aşura, Ərəbcə ‘aşara [on] və ya aşardan [onuncu] kəlməsindən törədilib. Qəməri ayların ilki olan Məhərrəm ayının 10-cu gününə verilən addır. Buxarinin tədqiqatında Həzrəti Aişə və Abdullah ibn Ömər rəvayətlərinin icmalından gəldiyimiz qənaətə görə, cahiliyyə dövrü Ərəbləri də aşuranı qeyd edərdilər. Bu onlara Həzrəti İbrahimdən qalan bir ənənə idi. Yenə cahiliyyə Ərəbləri həmin günü oruclu keçirərdilər. Peyğəmbərlik gəldikdən sonra Həzrəti Peyğəmbər də bu orucu tutmağı davam etdirdi.

Bəzilərinə görə isə aşura, Yəhudilərin qeyd etdiyi bir bayram idi. Çünki onlar Fironun zülm ... Читать дальше »
Категория: Все об Исламе | Просмотров: 835 | Добавил: drakula | Дата: 13.12.2011 | Комментарии (1)

Allaha şükürlər olsun! Dönüşümüz onadır. Nəfisimizin acizliyindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allahın hidayət etdiyini kimsə doğru yoldan çıxarda bilməz. Allahın qəzəbləndiyi kimsəyə də rəhm olunmaz.
Şəhadət edirəm ki, Allah birdir bənzəri yoxdur. Yenə şəhadət edirəm ki Məhəmməd (s.a.s) onun qulu və Rəsuludur.
Ey Allahın qulları!
Allahdan qorxmanızı və ona itaət etmənizi sizə vəsiyyət edirəm. 
Ey İnsanlar!
Sözlərimə yaxşı qulaq asın. Çünki bu ildən sonra bir daha sizinlə burada görüşə bilməyəcəyimi bilirəm. 
Ey İnsanlar!
Bu günün nə günü olduğunu bilirsinizmi? Bura Bəldəi-Haramdır (Məkkədir) Bu gününüz necə bir müqəddəs bir gün, ayınız necə müqəddəs bir ay, şəhəriniz necə müqəddəsdirsə, bilin ki, canlarınız, mallarınız, namusunuz, da müqəddəsdir. Bunlara təcavüz haramdır. 
Ey əshabələrim!
Nə zaman ... Читать дальше »
Категория: PEYĞƏMBƏRLƏR ( Istoriya) | Просмотров: 724 | Добавил: drakula | Дата: 18.02.2011 | Комментарии (0)

Peyğəmbərimiz başqası Quran oxuyarkən dinləməyi xoşlayardı.
O (s.a.s) başqasının tilavətindən təsirləndiyi üçün, səhabələrindən Quran oxumağı xahiş edərdi və özü oturub dinləyərdi. 
Bir gün Rəsulallah ibn Məsuddan Quran oxumağı tələb edir. İbn Məsud da təəccüblənir. Peyğəmbər (s.a.s) isə Ona (r.a) başqasından dinləməyi xoşladığını anladır. İbn Məsud Nisa surəsindən oxumağa başlayır. 
Qurani Kərim Peyğəmbərə (s.a.s) vəhy olunub və məhz Ona (s.a.s) nazil olsa da, O (s.a.s) həmişə Quranı dinləməyi xoşlayardı.
Bir gün də Rəslullah (s.a.s) məscidin yanından keçərkək Əbi Musa əl-Əşarinin Quran oxuduğunu görür, dayanıb ona qulaq asmağa başlayır. Səhəri Rəsulullah (s.a.s) Ona (r.a) deyir: "Dünən görsəydin, mən sənin qiraətinə qulaq asırdım...” Əbi Musa da : "Ya Rəsulallah, bilsəydim ki, mənə qulaq asırdın, (qiraətimi) Sənin üçün daha gözəl (avazlı, təcvidli) edərd ... Читать дальше »
Категория: PEYĞƏMBƏRLƏR ( Istoriya) | Просмотров: 560 | Добавил: drakula | Дата: 18.02.2011 | Комментарии (0)

Qurani Kərimdə zikr olunan, israil oğullarına göndərilmiş peyğəmbərlərdən biridir. İsrail oğullarının Yahuda qəbiləsindən Yasanın səkkizinci oğludur.
Bəşəriyyət hərə dəfə yolunu azıb zəlalət bataqlığına düşdüyündə, Allah təala onları bu bataqlıqdan xilas etmək üçün peyğəmbərlər yollamışdır. İsrail oğullarına da bir çox peyğəmbər göndərilmişdir. Ümumiyyətlə onlar bu peyğəmbərlərə üsyan, hətta xəyanət edirdilər.
Musanın vəfatından sonra israil oğulları yenə üsyan və zəlalət qaranlığına qərq oldular. Onalar azğınlıq edib Musanın gətirdiyi əqidəni tərk etdilər. Allah da onların üzərinə başqa bir qəbiləni göndərdi.
Musanın (a.s.) vəfatından sonra israil oğullarınıYuşa idarə edirdi. O, onları səhralardan qurtararaq atalarının torpaqlarına yerləşdirdi. Bu torpaqlar Kənan ölkəsi olub ataları Yaqubun yaşadığı torpaqlar idi və israiloğulları üçün müqəddəs sayılırdı. 
İsr ... Читать дальше »
Категория: PEYĞƏMBƏRLƏR ( Istoriya) | Просмотров: 667 | Добавил: drakula | Дата: 18.02.2011 | Комментарии (0)

Adəm (a.s) ilk insan və ilk peyğəmbər, bəşəriyyətin atası idi. Allahu təala onu torpaqdan yaratdı.
Səmud qövmünə də qardaşları Salehi (peyğəmbər göndərdik). O dedi: "Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. O sizi (atanız Adəmi) yerdən (torpaqdan) yaradıb orada sakin etdi (və ya uzun ömür verdi). (Allahdan) bağışlanmağınızı diləyin, sonra da Ona tövbə edin. Həqiqətən, Rəbbim (Öz elmi, qüdrəti, mərhəməti ilə yaratdıqlarına) yaxındır, (duaları) qəbul edəndir!" 
(Hud 11/61) 

Sizi (ulu babanız Adəmi) də ondan (o torpaqdan) yaratdıq. Sizi (öləndən sonra) ora qaytaracaq və (qiyamət günü) bir daha oradan (dirildib) çıxardacağıq (Taha 20/55) 

Və Allah sizi (atanız Adəmi) yerd ... Читать дальше »
Категория: PEYĞƏMBƏRLƏR ( Istoriya) | Просмотров: 751 | Добавил: drakula | Дата: 18.02.2011 | Комментарии (0)

Bir nəbi (peyğəmbər) və ya vəli (saleh bir qul) olduğu barədə ixtilaf vardır. Ancaq əksər alimlərə görə hikmət sahibi bir şəxsiyyətdir. 
Qurani Kərimdə "Loğman” (a.s.) adı iki yerdə- Loğman surəsinin 31/12,13- cü ayələrində zikr olunur. Bu söz həmçinin Məkkədə nazil olmuş bir surənin adıdır. Bu surənin nazil olmasının səbəbi qureyşlilərin Rasulullahdan (s.a.v.) Loğman (a.s.) haqqında soruşmaları idi. 
Loğmanın adı zikr olunan iki ayənin mənası belədir; 
Həqiqətən, Loğmana: "Allaha şükür et!" (deyə) hikmət verdik. Kim (Allahın nemətlərinə) şükür etsə, özü üçün şükür edər. Kim nankor olsa, (bilsin ki) Allah onun şükürünə möhtac deyildir, (özlüyündə) şükrə (tərifə) layiqdir! (Onun bütün işləri bəyəniləndir!) 

(Ya Rəsulum!) Yadında olsun ki, bir zaman Loğman öz oğluna nəsihət edərək belə demişdi: "Oğlum! Allaha şərik qoşma. Doğrudan da, ... Читать дальше »
Категория: PEYĞƏMBƏRLƏR ( Istoriya) | Просмотров: 713 | Добавил: drakula | Дата: 18.02.2011 | Комментарии (0)

Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Salavat və salam aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş peyğəmbərimiz Məhəmmədə, ailəsinə və onun bütün əshabələrinə olsun.

Yusif surəsinin əvvəlindəki Quranın şənini yüksəldən ayə barəsində söhbət açdıq. Həmin surədə Allah buyurur: "(Ey Məkkə əhli!) Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik ki, (mənasını ) anlayasınız. Hərçənd ki, sən əvvəlcə (ondan) əsla xəbərdar deyildin.” (Yusif, 3)

Həmçinin imam İbn Kəsirin Qurani Kərim haqqında dediyi dəyərli sözləri qeyd etdik.

Yusifin əleyhissalamın hekayəsi ilə bizə çatdırılan bir qadağanı xatırlamağımıza söz verdik. Bu, müsəlman əxlaqına zidd olan həsəddir. Məhz həsəd insanın nemətlərdən məhrum olmasına gətirib çıxarır. Allah Elçisi (ona Allahın salavatı və salamı olsun!) buyurur: "Həqiqətən, od ağacı yandırıb məhv etdiyi kimi həsəd də yaxşı əməlləri y ... Читать дальше »
Категория: PEYĞƏMBƏRLƏR ( Istoriya) | Просмотров: 602 | Добавил: drakula | Дата: 18.02.2011 | Комментарии (0)

Allah-Təalanın xəlq etdiyi, yaratdığı insanın anadan olduğu vaxtdan başlayaraq təhsil və tərbiyəsinə, onun şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir edən xeyli amil mövcuddur. İnsan oğlu, onun dilini, düşüncəsini, dinini, əqidəsini, zehniyyətini, şuurunu, tərbiyəsini, əxlaqi xüsusiyyətlərini, milli və mənəvi dəyərlərini, vərdişlərini və həyatını yönləndirən, istiqamətləndirən bütün fikir, inanc və fəaliyyətini həmişə onun üçün göstərilən nümunələrə əsasən və onlardan aldığı təəssüratlarla formalaşdırır. Qeyd etmək lazımdır ki, şəxsiyyətin bu cür formalaşmasında insanın fitrətində mövcud olan təqlid etməyə (yəni kiməsə bənzəməyə) olan meyllilik ən mühüm amillərdən biridir. Buna görə də ilk öncə in ... Читать дальше »
Категория: PEYĞƏMBƏRLƏR ( Istoriya) | Просмотров: 654 | Добавил: drakula | Дата: 18.02.2011 | Комментарии (0)

Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd–sənalar olsun. Salavat və salam peyğəmbərlərin və elçilərin ən şərəflisi peyğəmbərimiz Məhəmmədə, ailəsinə və onun bütün səhabələrinə olsun!

Həqiqətən, Allahın heç bir şeyi nəzərdən qaçırmayan Kitabında müsəlmanın dünya və axirət həyatı üçün çoxlu nəsihət və ibrətlər vardır.

Bu məqalədə tövsiyə olunan əməllərdən biri də gözəl səbir etməkdir. Belə bir xüsusiyyət yüksək əxlaq nümunəsidir. Uca Allah Öz Elçisinə buyurur: 
"(Ya Rəsulum! Allah yolunda olan bütün əzab-əziyyətə) səbir et. Sənin səbir etməyin yalnız Allahın köməyilədir. (Dəvətini qəbul etmədiklərinə, iman gətirmədiklərinə görə) onlardan (müşriklərdən) ötrü kədərlənmə və (səni öldürmək məqsədilə) qurduqları hiylələrə görə də ür ... Читать дальше »
Категория: PEYĞƏMBƏRLƏR ( Istoriya) | Просмотров: 645 | Добавил: drakula | Дата: 18.02.2011 | Комментарии (0)

1 2 3 ... 13 14 »

Форма входа

Календарь

«  Май 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Мызыки

Video

20yanvar 1990

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 107

Clock

Поиск

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Block title

w